Podrška osobama oboljelim od demencije

Grad Tuzla i Crveni križ grada Tuzla su pokrenuli aktivnost na nabavci GPS uređaja koje će koristiti osobe oboljele od demencije, koje su nastanjene na području Grada Tuzla, a koje imaju bližnjeg srodnika. Potrebno je da član porodice ili staratelj posjeduje mobilni SMART telefon (Android, IOS, Windows phone) na koji bi se mogla instalirati aplikacija za praćenje GPS uređaja. Naš pristup ovoj aktivnosti je isključivo humanitarnog karaktera, sa ciljem da se pomogne porodicama u vezi brige za dementne članove njihovih porodica.

Sa ciljem što efikasnijeg planiranja nabavke i ustupanja na korištenje GPS uređaja kreirali smo Anketni upitnik sa pitanjima. Svi građani, potencijalni korisnici mogu popuniti upitnik u elektronskoj verziji, ili lično u prostorijama Crvenog križa grada Tuzla, na adresi Džafer Mahala 15. Nakon popunjavanja ankete, u skladu sa Kriterijima, Crveni križ će obavijestiti zainteresovana lica koja su popunila Anketni upitnik, sa uputama o daljnjem postupku.

Diskrecija i zaštita podataka je zagarantovana. Pristup podacima će imati samo ovlaštena osoba u Crvenom križu koja će vršiti obradu podataka. Osoba koja popunjava anketu samim tim činom daje saglasnost za obradu podataka iz ankete. Dodatne informacije možete dobiti i na telefone Crvenog križa Tuzla 035/252-198 ili 062/568-068.

Na ovom linku možete popuniti Anketni upitnik https://eenew.ifrc.org/x/sNpufG8Z

Prilikom popunjavanja Anketnog upitnika, jako je važno da imate odgovore na sva postavljena pitanja, jer je upitnik keiran tako da bez označenih ili upisanih svih odgovora, nećete moći nastaviti sa popunjavanjem ankete.

Anketa se popunjava preko softvera IFRC KoboToolbox koji služi za prikupljanje, analizu i obradu podataka.