Skupština Crvenog križa/krsta grada Tuzla

Skupština je najviši upravni organ Crvenog križa/krsta grada Tuzla. Mandat članova skupštine traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Skupština broji 45 članova od kojih se 40 bira iz mjesnih zajednica a preostalih 5 iz reda javnih ustanova, organa i organizacija u gradu Tuzla ili reda aktivista na prijedlog Predsjedništva.

Skupština u okviru svojih prava i dužnosti: 

 • formulira misiju i politiku upravljanja,
 • donosi Statut Crvenog križa/krsta grada Tuzla
 • utvrđuje i donosi Program rada i druge razvojne programe i planove,
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu i poslovanju Crvenog križa /krsta grada Tuzla,
 • usvaja završni račun Crvenog križa/krsta grada Tuzla,
 • bira i razrješava Predsjedništvo Crvenog križa/krsta grada Tuzla,
 • donosi Pravilnik o priznanjima Crvenog križa /krsta gradaTuzla,
 • bira Predsjednika Crvenog križa /krsta gradaTuzla,
 • bira predsjednika Skupštine iz sastava Predsjedništva,
 • bira zastupnike u Skupštinu Crvenog križa Federacije BiH i Crvenog križaTuzlanskog kantona,
 • imenuje svoja stalna i povremena tijela
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku o visini godišnje članarine,
 • odlučuje o sticanju i otuđenju nepokretne imovine,
 • vrši i druge poslove koji su od interesa za Crveni križ/krst grada Tuzla u skladu sa Zakonom i Statutom