Crveni križ/krst grada Tuzla je dobrovoljna humanitarna organizacija, u sastavu Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine čije prve aktivnosti datiraju još iz 1912. godine, a koja svoje djelovanje temelji na tradicionalnim programskim aktivnostima Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i osnovnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca.

Svoje humanitarne ciljeve i zadatke Crveni križ/krst grada Tuzla ostvaruje u oblasti zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja. U situaciji prirodnih i drugih nesreća Crveni križ/krst grada Tuzla obavlja posebne zadatke u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast. U slučaju oružanog sukoba Crveni križ/krst grada Tuzla izvršava sve obaveze u skladu sa Ženevskim konvencijama i preporukama Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Misija Crvenog križa/krsta grada Tuzla je jedinstvena sa Misijom Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine i glasi:

Mobilisanjem snaga humanosti, poštujući ljudsko dostojanstvo i osnovna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca i odredbe Statuta, a u saradnji sa zajednicom i vlastima nastojati :

-obrazovno‐odgojnim programima spriječiti ili ublažiti patnje građana i pomoći im u nevolji, s naglaskom na razvijanju zdravstvene i socijalne zaštite ,

-koordinirati i pomoći aktivnosti u osposobljavanju i organiziranju građana za pružanje raznih vidova pomoći u nesrećamaizazvanim prirodnim ili ljudskim faktorom,

-upoznati stanovništvo sa sadržajem i značajem Ženevskih konvencija i Međunarodnog humanitarnog prava, podstičući njihovu primjenu i njegujući toleranciju i razumijevanje među ljudima, a posebno među mladima.
Crveni križ ima sedam osnovnih principa na kojima se temelji rad pokreta Crvenog križa/krsta i  Crvenog polumjeseca u cijelom svijetu:

Humanost

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca stvoren je sa željom da pruži pomoć bez diskriminacije ranjenima na bojnom polju, da teži u svom međunarodnom i nacionalnom svojstvu da spriječava i ublažava ljudsku patnju gdje god se ona nalazi. Njegova svrha je da štiti život i zdravlje i osigura poštovanje ljudskog bića. On promovira međusobno razumijevanje, prijateljstvo, saradnju i trajni mir među svim narodima.

Nepristrasnost

Crveni križ ne pravi nikakvu diskriminaciju u pogledu nacionalnosti, rase, religijskih vjerovanja, klase ili političkih stavova. Nastoji olakšavati patnje pojedinaca i u tome ga isključivo vode njihove potrebe, te daje prioritet najurgentnijim slučajevima u nevolji.

Neutralnost

Da bi nastavio uživati povjerenje svih, Pokret se nesmije opredjeljivati u slučajevima neprijateljstava ili u bilo koje vrijeme angažirati u nesuglasicama političke, rasne, religijske ili ideološke prirode.

Nezavisnost

Pokret je neovisan. Nacionalna društva dok su pomoć u humanitarnim uslugama svojih vlada i podliježu zakonskim propisima svojih zemalja, moraju uvijek održavati svoju nezavisnost, tako da mogu biti u stanju u svakom trenutku djelovati u skladu sa principima Pokreta.

Dobrovoljnost

To je dobrovoljni pokret koji pruža pomoć i ni na koji način nije potaknut željom za sticanjem dobiti.

Jedinstvo

Može biti samo jedno Društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u svakoj zemlji na svijetu. Ono mora biti otvoreno za sve. Ono mora obavljati svoj humanitarni rad na čitavoj svojoj teritoriji.

Univerzalnost

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u kojem sva društva imaju isti status i dijele iste odgovornosti i zadatke pomažući jedni drugima, je organizacija čitavog svijeta.

 Osnovni ciljevi Crvenog križa/krsta grada Tuzla su:

 • ublažavanje ljudskih patnji ma gdje one bile, a posebno onih izazvanih oružanim sukobima, većim prirodnim nepogodama, drugim masovnim nesrećama i katastrofama, uzrokovanim tehničkim havarijama,
 • podizanje zdravstvene kulture građana, kao i unapređenje i zaštita zdravlja građana,
 • poticanje, unapređenje i promidžbu međusobnog pomaganja, solidarnosti i socijalne sigurnosti građana,
 • jačanje i učvršivanje mira u zemlji i svijetu i provedba humanitarnog prava.

Crveni križ/krst grada Tuzla provodi sljedeće programske zadatke:

 • zastupa i promiče ideale međunarodnog pokreta Crvenog križa, te provodi zadaće i pomaže u izvršenju obaveza koje proizilaze iz Ženevskih konvencija,
 • radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informisanju svojih članova i drugih građana, a posebno djece i omladine
 • osposobljava i organizuje građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, prometnim i masovnim nesrećama u miru i ratu,
 • organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa zdravstvenim ustanovama specijaliziranim za te aktivnosti, promoviše značaj akcija ovog tipa i učestvuje u edukaciji građana o ovoj problematici, a posebno djece i omladine,
 • aktivno učestvuje i pomaže u organizovanju i pružanju pomoći i zaštite u slučaju prirodnih i drugih masovnih katastrofa, u prihvatu, smještaju i drugim aktivnostima koje pridonose zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva,
 • koordinira i provodi izvanredne akcije solidarnosti na teritoriji svog djelovanja u slučaju iznenadnih i velikih nesreća u koje se uključuju druge humanitarne organizacije, poduzeća i građani,
 • radi na prosvjećivanju stanovništva o svjesnosti o postojanju mina i drugih neeskplodiranih ubojitih sredstava,
 • osniva i vodi domove, odmarališta i druge specijalizirane ustanove, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga (kuhinje Crvenog križa, dostava hrane u kuću, odmarališta i sl), te usluge istog tipa za članove Crvenog križa,
 • podstiče očuvanje ljudskog životnog okruženja,
 • organizuje i vodi kampove za mlade,
 • provodi program pomoći starim i nemoćnim osobama,
 • osniva Centar za njegu i pomoć u kući, te obavlja poslove njegovanja starih osoba i bolesnih lica koja traže pomoć ove vrste na lični zahtjev, ili zahtjev predsjednika Mjesne organizacije, zahtjev srodnika ili zakonskog staratelja
 • izdaje publikacije o svojim djelatnostima, obavještava članstvo i stanovništvo o radu, idejama i djelovanju Crvenog križa,
 • organizuje Službu traženja koja obavlja sljedeće poslove: prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama,
 • upoznaje stanovništvo sa sadržajem i značenjem Ženevskih konvencija i međunarodnog humanitarnog prava i nadzire njihovu primjenu u ratu,
 • na teritoriji svog djelovanja organizuje prikupljanje, prihvat i raspodjelu humanitarne pomoći, kao i slanje humanitarne pomoći u inozemstvo samostalno ili putem Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine radi ublažavanja posljedica elementarnih nesreća i rata u drugim područjima,
 • na teritoriji svog djelovanja,samostalno ili u saradnji sa mjesnim zajednicama, organizuje akcije solidarnosti na prikupljanju roba široke potrošnje i novčanih sredstava za potrebe rješavanja problema lica u stanju socijalne potrebe, za liječenje ili druge svrhe značajne za prevazilaženje nastalog problema pojedinca, porodice, ili šire društvene zajednice,
 • prikuplja, prihvata i raspodjeljuje humanitarnu pomoć od drugih nacionalnih organizacija Crvenog križa i drugih humanitarnih organizacija i darovatelja,
 • ostvaruje saradnju i predlaže aktivnosti državnim tijelima, privrednim društvima i drugim pravnim osobama u smislu nabavke opreme i dobara za potrebe djelovanja Crvenog križa,
 • izvršava poslove javnih ovlaštenja koje su mu zakonom povjerene,
 • vrši obuku kandidata i obavlja ispite iz oblasti prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila u okviru polaganja vozačkog ispita,
 • organizuje razne oblike međusobnog pomaganja građana i time razvija vrline: solidarnost, nepristrasnost, poštovanje ljudskog bića, humanizam i sl.
 • educira predavače i specijalizovano osoblje u skladu sa djelatnostima Crvenog križa/krsta
 • organizuje Službu zaštite i spašavanja i vrši obuku članova po Programu Civilne zaštite