U Tuzli održan sastanak sekretara organizacija Crvenog križa/krsta na području Bosne i Hercegovine koje realizuju projekat „Starenje i zdravlje 2021. – 2024.“

Na sastanku koji je održan u prostorijama Crvenog križa/krsta grada Tuzla 10. juna 2021.godine, učešće su uzeli predstavnici Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta, Crvenog krsta Doboj, Foča i Prnjavor, Crvenog križa Kalesija, Lukavac, Tuzla, Živinice , Žepče i Šamac, te predstavnice Švicarskog Crvenog križa sa sjedištem u Tuzli.

Ciljevi sastanka su bili formiranje projektne operativne radne grupa – predstavljanje opisa zadataka radne grupe, prezentacija Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odabir korisnika za pružanje pomoći i njege u kući u organizacijama iz prethodne projektne faze, način realizacije učešća u finansiranju njege i pomoći u kući od strane korisnika, prezentacija nacrta Standardnih operativnih procedura, te razmjena informacija vezano za realizaciju projekta.

Na samom početku sastanka prisutnima se obratila Mihela Hinić, direktorica ureda ŠCK u BiH. Istakla je svoje zadovoljstvo početkom nove projektne faze, te naglasila da je jako važno formiranje operativne radne grupe, međusobna saradnja, te jedinstveni pristup u radu. Istaknuto je da projekat ima tri cilja: prvi se odnosi na njegu i pomoć u kući, drugi na aktivno zdravo starenje, a treći cilj na razvoj DCK BIH koje treba da postane prepoznatljivo u BiH kao vodeća organizacija u oblasti programa starenja i zdravlja. Istaknuto je da će se raditi na izradi vizije DCK BIH u oblasti zdravlja i starenja.

Sekretar Crvenog križa Tuzla, Sead Hasić prezentirao je Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odabir korisnika za pružanje pomoći i njege u kući u organizacijama iz predhodne projektne faze. Istaknuto je da je u Tuzli od projekta napravljen sistem, te da se program njege i pomoći u kući trenutno finansira većim dijelom od strane Gradske uprave Grada Tuzla te pomažuće članarine.