Djelovanje u prirodnim nesrećama i katastrofama

Struktura zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara sve više dobija na značaju na svim nivoima društva. Stoga je jako važno raditi na razvoju što kvalitetnijeg preventivnog djelovanja ali i za odgovor na  prirodne i druge nesreće.

Spasiti ljudski život, spriječiti i sanirati posljedice djelovanja prirodnih i drugih nesreća koje ugrožavaju resurse, prirodnu okolinu i imovinu su bezdvojbeno veoma važan segment djelovanja zajednice za svoju opću dobrobit, a sigurno i jedan od najbitnijih segmenata djelovanja za što kvalitetniji život.

Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa/krsta grada Tuzla, koja je formirana Odlukom Predsjedništva Crvenog križa/krsta grada Tuzla, zadužena je za slijedeće poslove, koje obavlja u dvije faze:

 1. Faza spašavanja (za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće)

podrazumijeva stanje pripravnosti i mobilnosti Službe tokom trajanja prirodne ili druge nesreće, izvršavanje zadataka iz nadležnosti Službe a prema naredbama Štaba Civilne zaštite Grada Tuzla, a odnosi se na:

 • učešće u organiziovanju i pružanju socijalne (humanitarne) pomoći i zdravstvene zaštite građanima u slučaju prirodnih nepogoda, epidemija i drugih većih nesreća;
 • organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi;
 • kordiniranje i provođenje  vanrednih  akcije solidarnosti na području svog djelovanja u koje se uključuju druge humanitarne organizacije, pravna lica i građani;
 • sarađuje sa ostalim službama zaštite i spašavanja, naročito sa službom za medicinsku pomoć na zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih
 • prikuplja, prihvata i raspoređuje humanitarnu pomoć od drugih nacionalnih organizacija Crvenog križa/krsta i drugih humanitarnih organizacija i donatora;
 • radi na zdravstveno-socijalnoj zaštiti i na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i sudjeluje u organizovanju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti;
 • provođenje ostalih mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju stanovništva.

2) Faza otklanjanja posljedica koje su nastupile štetnim djelovanjem prirodne ili druge nesreće

U fazi otklanjanja posljedica Služba vrši slijedeće poslove:

 • organizuje, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim društvima, u saradnji sa Društvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, radi ublažavanja posljedica prirodnih i drugih nesreće;
 • organizuje prikupljanje humanitarne pomoći za potrebe stanovnika sa područja zahvaćenog prirodnom ili drugom nesrećom;
 • obavlja poslove traženja i evidentiranja nestalih osoba;
 • učestvuje u akcijama traženja, spašavanja i zbrinjavanja stanovništva i materijalnih dobara;
 • vrši obuku stanovništva i aktivista Crvenog križa/krsta iz svog djelokruga, radi pripreme za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća.