Predsjedništvo  Crvenog križa /krsta gradaTuzla:

 • provodi odluke, zaključke, preporuke i smjernice Skupštine,
 • priprema materijale i sjednice Skupštine,
 • predlaže godišnji plan i program rada, finansijski plan i završni račun i stara se o njihovom izvršenju,
 • usvaja polugodišnji obračun o finansijskom poslovanju,
 • odlučuje o otuđenju pokretne imovine,
 • priprema i predlaže odluke, prijedloge Pravilnika i druga akta koja donosi Skupština,
 • obrazuje radna tijela i imenuje njihove članove,
 • donosi odluke o sazivanju Skupštine,
 • ostvaruje saradnju sa općinskim, gradskim i kantonalnim organizacijama Crvenog križa, kao i sa Crvenim križem Federacije BiH, DCK BiH
 • sarađuje sa organima vlasti, zdravstvenim, socijalnim, obrazovnim i drugim ustanovama, preduzećima, udruženjima građana i drugim institucijama kada je to od zajedničkog interesa,
 • inicira, organizuje i sprovodi akcije Crvenog križa/krsta grada Tuzla,
 • radi na izvršavanju zadataka proisteklih iz prirodnih i drugih nesreća većih razmjera, neposredne ratne opasnosti i ratnog stanja,
 • prati i usklađuje rad osnovnih i mjesnih organizacija Crvenog križa,
 • imenuje sekretara Predsjedništva i prati njegov rad,
 • prati rad Stručne službe,
 • daje saglasnost na normativna akta koja donosi sekretar Stručne službe,
 • dodjeljuje priznanja Crvenog križa,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi Pravilnik o ratnoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe,
 • razmatra tekuća pitanja iz djelokruga rada Crvenog križa/krsta ghrada Tuzla,
 • donosi odluke o osnivanju i ukidanju preduzeća unutar Crvenog križa/krsta grada Tuzla,
 • vrši i druge poslove i izvršava zadatke na osnovu Statuta i odluka Skupštine,
 • donosi Pravilnik o organizovanju i djelovanju mladih u Crvenom križu/krstu grada Tuzla,

Način rada i odlučivanja Predsjedništva reguliše se Poslovnikom o radu Predsjedništva Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

Sastav Predsjedništva u mandatu 2017.-2021.godina

 1. Ervin Alibegović, prof.dr.med.sc., specijalista gastroenterolog, predsjednik
 2. Mario Križić, mr.med.sc., specijalista reumatolog, predsjednik Skupštine
 3. Džananović Dževad, doc.dr.med.sc.,primarius, specijalista fizijatar, član
 4. Tokić Stela, član iz reda mladih
 5. Ibrišimović Slavica, član
 6. Biščić Mirnes, član iz reda mladih
 7. Baričak Viktor, prof.dr.sc.,inženjer mašinstva, član
 8. Marković Božo, član
 9. Mehmedović Maida, član
 10. Hadžihrustić Šerifa, počasni član

Sekretar Crvenog križa/krsta grada Tuzla: Sead Hasić, diplomirani socijalni radnik